Skip to content
Elaboration of Maputo Metropolitan
Area Sustainable Urban Mobility Plan
Terms of Reference.
Sustainable Urban
Mobility Plan
(SUMP) for the
Maputo
Metropolitan Area
Inception report